ZakázkyProfesionálně.cz

Několik praktických dopadů nového Zákona o zadávání veřejných zakázek

Pro názornost kladných přínosů nového zákona uvádíme několik praktických dopadů. 

Zadavatel nemusí kontrolovat všechny nabídky

 • Zadavatel má možnost nejprve provést hodnocení nabídek a teprve poté posoudit, zda uchazeči splňují podmínky jím vymezené v zadávací dokumentaci.
 • U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení jeho nabídky vždy.

Zadavatel nemusí vyloučit nejvýhodnější nabídku kvůli jejím chybám

 • Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna o údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. Doplnění nebo změna údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti se za změnu nabídky nepovažují.
 • V případě veřejných zakázek na stavební práce se za objasnění považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena a hodnocení nabídek

Zadavatel může vyloučit dodavatele, který se neosvědčil

 • Zákon již nepočítá s existencí tzv. blacklistu, zadavatel bude moct nově sám vyloučit dodavatele, který se dříve neosvědčil.
 • Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud 
  A) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech závažných nebo trvalých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s veřejným zadavatelem, které vedly k předčasnému ukončení smluvního vztahu, náhradě škody nebo jiným srovnatelným sankcím,
  B) prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost.

Ekonomická výhodnost nabídek jako primární hodnotící kritérium 

 • Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality nebo nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.
 • Ve vymezených případech zadavatel nemůže stanovit ekonomickou výhodnost pouze na základě nejnižší nabídkové ceny (v soutěžním dialogu, v inovačním partnerství, a dalších případech jako u zakázek na sociální služby a služby architektů).

Do zákona se vrací ekonomické kvalifikační předpoklady

 • Půjde o celkový obrat společnosti za maximálně poslední tři účetní období do maximální výše dvojnásobku předpokládané hodnoty

Schopnost zadat sociální služby

 • Ve zjednodušeném režimu zadává zadavatel veřejné zakázky, včetně koncesí podle § 129, na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
 • Průběh zadávacího řízení určuje zadavatel s ohledem na specifika zadávaných služeb. Zadavatel může s účastníky zadávacího řízení jednat. Zadavatel může v průběhu zadávacího řízení měnit zadávací podmínky, pokud tím nejsou narušeny zásady podle § 6. Změněné zadávací podmínky však musí nadále splňovat podmínky pro zjednodušený režim.

Zadání dodatečných prací

 • Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejichž potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
  – cenový nárůst nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech těchto změn.

Rychlé kontakty

© 2016 Econet